گوسفندی بر جنازه گرگی میگریست ...

و می گفت :


حالا با این همه زندگی چه کنم ؟؟