بانوی باران من را از تنهایی نترسان !


من از تنهایی بیمی ندارم، بیم من زمانیست ،که حماقت همیشگیم را نسبت به تو تکرار کنم

ولی اینبار دلم گواهی میدهد نه من دلم ،دیگر هوای تو را می کند ،نه خدا اینبار ....


رندانه بوسه میزنم بر لبان زندگی ،که اینبار سرمستم، سرمست از باده که قماش تو قابلیت کشف کردن آن را ندارند ...

برای بودن کسی خواهم جنگید که ،حداقل کمی پا به پایم رقض پا کند در این بیابان تنهایی ،اینبار برای کسی قضا را می نویسم که بی هوا! گفته باشد دوستت دارم!!!