مطمئن باش اگه هزار دلیل برای رفتنش بود، یک دلیل پیدا می کرد که بمونه ،اگه       دوست داشت!


شمشاد امیری خراسانی