اینجا جایی ست

که گریه های یک "مـــرد" ننگ محسوب می شود

ازهمان بچگی هزاربار شنیده ایم

"مرد را چه به اشک ریختن"

به جای آنکه بگویند:

چه برسرت آمده

که اینگونه از جهان بریده ای. . . 

من اما می گویم

این حرف ها مفت هم نمی ارزد

مرد اگر "مـــــــرد" باشد

یک روز به حال تمام دردهایش اشک می ریزد

کوله ی غم را پایین خواهد گذاشت

نقطه ی پایان را می گذارد

و از نو شروع می کند

مردانگی یک مرد به اشک نریختن نیست

به شانه های محکمی ست

که بدانی هیچگاه تنهات نمی گذارد. . .