من آن نیم که حلال از حرام نشناسم!

شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام!