من سرور شیطان و بندهِ رانده شده ام
من تبعیدی هزار بَندْ شده ام
من عامل اولین نافرمانی بَشرَم
چون بنده چشمان حوّا شده ام

من آدَممْ
من نگهبان
ولی تسلیم حوّا شده ام

سیب اگر میان جهنم باشد
مطمئن باش اینبار
 پادشاه دوزخیان هم شده ام!


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی