و بار ها می نویسم در خاطرم


سرنوشتم را چه بد و چه خوب خودم خواهم نوشت

به هیچکس هم اجازه نخواهم داد در دفتر من قلم به دست بگیرد


من منم ، من خودمم