من و شمس و مولانا


یک کائنات بی تو !

تاریکی مطلق!


آخرین کبریتم رامی کشم

لطفا کنارم باش


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی