من کوه کنده ام

ولی چرا رد دستان کوه ٬روی تن من است ؟


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی