واسه ما که میگذره بامرام

اونروزیو میبینم که واسه تو تازه شروع شده !