وقتی جهان،

از ریشه‌ی جهنم!

  و آدم،

    از عدم!

  و سعی،

        از ریشه‌های یأس می‌آید...

 وقتی که یک تفاوت ساده

در حرف؛

    کفتار را

    به کفتر

    تبدیل می‌کند!

        باید به بی‌تفاوتی واژه‌ها

        و واژه های بی‌طرفی

        مثل "نان"دل بست 

نان را

از هر طرف بخوانی،

                         "نان" است!


 قیصر امین پور