نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد ! 

نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . . 

دست ِ قاضـــــــــی داد ! 

نباید بی تفاوت ! 

چتر ماتـــــــــــــــــم را . . . 

به دست ِ خیــــــــــــــــس باران داد ! 

کبوترها که جز پرواز ، آزادی نمی خواهند ! 

نباید در حصار میـــــــــــــله ها 

با دانه ی گنــــــدم . . . به او تعلیم مانـــــــــــدن داد