از آدمها که نمیشود سراغت را گرفت

کاش زبان درختهای کوچه تان را

بلد بودم.

روح اله باقری