نکند پاییز ...

جاده هایش را به رخ من بکشد ...

من بی تو جاده ها را بلد نیستم


من بی تو قدم زدن هم بلد نیستم

من از پاییز بی تو می ترسم


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی