نیا باران زمین جای قشنگی نیست...


من از جنس زمینم خوب میدانم که اینجا جمعه بازار است

 و دیدم عشق را در بسته های کوچک نسیه میدادند.


در اینجا شعر حافظ را به فال کولیان در به در، اندازه میگیرند.

نیا باران زمین جای قشنگی نیست.

نیا باران پشیمان می شوی از آمدن...