همینکه در آغوشم کشی کافیست! آن موقع به خواب خواهم رفت! چشمانم را خواهم بست! دیگر بیدار نخواهم شد! دیگر غصه نخواهم خورد که چرا


فقط کافیست در آغوشم کشی