هی قورتش میدهم ولی ...

در گلویم حق حقی نشسته 


انگار بعد تو

حجم تنهایی در من بدجوری نشسته


شمشاد امیری خراسانی


اشعار شمشاد امیری خراسانی