و تنهایی من غیرقابل انکار است ... 


نه باران ؟

چشمانم را میبندم و دوباره باز میکنم 

اینبار هم تو نیستی  !


چشمانم را میبندم .... دوباره باز می کنم 

اینبار هم نیستی ...

می شود چشمانم را اینبار ببندم و دیگر هیچوقت نیاز نباشد بازش کنم باران ؟