و چشمانم را میبندم ، نفسی عمیق میکشم

خدا را فریاد میکنم، از اعماق وجود ،در سکوت

و آرام میگویم:

خدا هست.