در جهان فرمان کــوروش اولین منشور بود

سر به تعظیمش فراتر بابل و آشور بود

سینه ی اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد

پشت بخت النصر را ساییده و بر خاک کرد

ما از اصناف همان خونیم از آن ریشه ایم

پاسدار نام پاک ایران تا همیشه ایم