پروردگارا
خود ممکن آن نیست که بردارم دل
آن به که به سودای تو بسپارم دل