این موضـ(چاپلوسی)ـوع از زمان حضرت آدم بوده تا به الان!

برای به دست آوردن مقام،برای در امان ماندن از خشم کسی،برای زدن زیراب کسان دیگر!!!


ولی در کل این کار اصول ابتدایی انسانیت را زیر سوال میبرد و می توان به نوعی گفت که فرد دارد خود فروشی می کند و حتی میتوان نام خود فروش را بر این فرد نهاد.


انسانیت بر طبق راستی است ، برطبق یک روییست نه اینکه خود را به دورو دورنگی بزنیم تا شاید برای سودی در بر داشته باشد.


چیزی که قطعی هست این است که آدم ها چاپوس همیشه در طول تاریخ منفور عوام مردم بوده اند!

رک بودن معقول در برابر آدم ها مستعمره گر و سانسور نکردن خود ازترس کس یا چیزی بهترین راه است.

در واقع زمانی ما به پیشرفت خواهیم رسید که حرفی برای گفتن داشته باشیم نه اینکه خود را با سانسور کردن در یکنواختی عامه نگه داریم!


به شخصه حتا اگر قشر نسیتا زیادی برای این از من برنجند که چرات حرفـ(حساب)ـی را زدم که به مزاج بعضی اشخاص خوش نیامد ،به طور یقین اعتنایی نخواهم کرد و ترجیح میدم به راه خودم ادامه بدهم!