ادای آدم بودن را در می آوریم در صورتی که جسمکی پر از پز بیش نیستیم!

خود را مقید به عقاید میدانیم، ولی پوستی خالی از منطق و انسانیتیم!

کل زندگیمان اداست! کل کارهایمان ریاست! کل افکارمان پوچ بی معناست!
ترسو تر از آنیم که ادعایش را میکنیم! فقط نعره ای از روی هوایــم
--------------
صبر کنید!
-------------
خودمان باشیم ادا در نیاوریم! خودمان باشیم! بپذیریم! انسان باشیم! جرات داشته باشیم!
چشمانمان را باز کنیم!

آدمی را آدمیت لازم است!
عود را گر بو نباشد هیزم است!