چشمانم همه چیز را سیاه و سپید می بیند! با طعم و بوی مردگی!

چشمان مهربانت را به من قرض بده تا دنیا را با چشمان تو دوباره ،آبی ببینم!

//دستنوشت