چشمان تو

حریم عشق است

برای پاسداشت تو


در دل تاریکی

پیش رویشان حاضر میشوم


بگذار اعجاز عشق را

در خشم چشمان من ببینند


بگذار بدانند نور اگر بتابد

به سیاهی رحمی نمی کند !


شمشاد امیری خراسانی


اشعار شمشاد امیری خراسانی