چقدر خوبه خودت باشی

خودت باختی ٬ خودت پاشی


کنار خورشید ٬تو اوج باشی

فقط خودت باشی ٬خودت باشی


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی