چه بی بهانه ، بدون خداحافظی رفتی!

انگار هیچوقت وجود نداشتم! انگار در طول این سال ها هیچی بین ما نبود!

انگار من نبودم و نیستم! انگار من وجود نداشتم!

هیچوقت نمیبخشمت