چه قدر خوبه که یکی باشه همون لحظه که دلت گرفته بهش زنگ بزنی و بگی ،دلم گرفته و اونم در عوض بدون سلام بگه: پنج دقیقه دیگه منتظرتم