کدامین چشمه سمی شد، که آب از آب می ترسد؟

و حتی، ذهن ماهی گیر، از قلاب می ترسد؟

کدامین وحشت وحشی، گرفته روح دریا را

که طوفان از خروش و موج از گرداب می ترسد

گرفته وسعت شب را، غباری آنچنان مبهم

که چشم از دیدگاه و ماه از مهتاب می ترسد

شب است و خیمه شب بازان و رقص وحشی اشباح

مژه از پلک و پلک از چشم و چشم از خواب می ترسد