به من ای شوق بی‌پایان کمک کن!

به این گنجشک سرگردان کمک کن!

بلد هستی زبان قطره‌ها را 

به من در خواندن باران کمک کن!

.

سیدحبیب نظاری