مدت زمانیست صدایی مردانه ای را در این ور دنیا نشنیده ام

دلم کمی هوای صدای مردانه امید را دارد