کوهم را کنده ام

نه برای شیرین

در جستجو فرهادم

من ناجی این نسل بربادم

منه طوفان در جستجو آرامگاهم


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی