شد کوچه به کوچه جست و جو عاشق او

شد با شب و گریه رو به رو عاشق او


پایان حکایتم شنیدن دارد

من عاشق او بودم و او عاشق او

ایرج زبردست