گاهی لازم است نقشه را از وسط تا بزنم

آذربایجان بیفتد روی خلیج فارس

فارسی تبریز خوب شود

و بندر لزگی برقصد

گاهی هم باید نقشه را از شرق به غرب تا بزنم

خراسان را بفرستم به پابوس آهوان کردستان

اما حرف های من باد هواست

از پنجره وارد می شود

نقشه را می کند از روی دیوار اتاق

می اندازد داخل جوی کوچه

آب از سر وطنم می گذرد

                                                        حسن آذری