*گاهی اوقات!*

/دست نوشت


گاهی اوقات هر چه که انجام می دهی حرفاهای *دلت* به بی راهه می رود!

هر کاری هم انجام بدی در نهایت حرف های دلت مسیرشان را گم می کنند.

حرف هایی که مسیرشان را گم کرده اند و به جملات در هم تبدیل می شوند


گاهی حسی در وجودت هست که نمی توانی حرفش را بزنی! 


بعضی ها،آنچنان _بدجور_ حست را به بازیچه گرفته اند ، که (ناخودآگاهت به همراه غرورت) بدجور مانع ابراز عواطفت می شود.

غرورت را هم کامل کنار گذاشته ولی باز نمی توانی حرفت را بزنی.


** بعضی زخم ها، آنقدر اثرشان عمیق است که در اوج تنهایی ،حرف زدنت را هم از تو می دزدند! وزن و جمله بندی حرفهایت را به هم می زنند.


یادت میرود که چگونه حرف دلت را بزنی!

یادت میرود که چگونه بگویی ،*دوستت دارم* **


و جملات راهش را گم می کنند ، جملاتی که از واقعیت ها وجودت بلند می شود . مثل جمله ای که منطق را به بازی میگیرد :که هر ثانیه فکر تو با من است و رهایم نمی کند.


مثل جمله هایی که فریادشان اینست که، چه بخواهم چه نخواهم عاشق کسی شده ام که جنسش از ضمیر ناخودآگاه است.

جملات بدون جاذبه و شکلی که فقط می خواهند به من بگویند دچار عشقی شده ای که تمام احوالت را باطل کرده


شده ام مانند سربازی که تنها یونی فرمش برایش مانده با کلاهی که نشان از اقتدار درونش داشت! ولی تنها در مقابل تو ایستاده ،که با اخم وکوچکترین جمله ای از تو زانو میزند و مقابل تمام ارتش های جهان تسلیم میشود،     دست هایش را پشت سرش می گذارد و آخرین کلمه را به زبان می آورد: حق با شماست.


/دست نوشت