گم کرده ز خویشم

رخ بنما محبوبم


باید در چشمانت 

باید در چشمانت

پررنگ و پرنگتر پیدا بشوم 


در سایه چشمانت هم

کمی آرام و آرامتر بشوم ...


نکند خوابم برو پیدا نکنم !

ره گم کنم و گم بشوم ز خویشم !


شمشاد امیری خراسانی