یه چند وقتیه که احساس می کنم دهه هاست که نخوابیدم

انگار صده هاست که کسی به اسم کوچیک صدام نکرده،اره

خدا زمونه که خیال گذشتن از مارو نداره ،مام که خیال کوتاه اومدنو کمر خم کردن نداریم راسیتش با گروه خونیمون نمیسازه

اونیم که دوسش داری ،اینقدر عشقتو دست کم میگیره و فعلا جوابی بهت نمیده!

پس خدا یه بوس بده بگیریم بخوابیم این ادما که همه بیدار بیدارن

شب خوش