اعتراف می کنم که من بین دنیا و تو ،تو را انتخاب کردم

اعتراف می کنم که تو بین من و او ،او را انتخاب کردی

اعتراف می کنم که که تو دنیا من هستی

اعتراف می کنم تو حلقه دیگری را در دست داری و مـــــــــــــن هنوز یادت را با تمام       دخترک ها  دنیا طاق نمی زنم ،توان اینکار را ندارم

هنوز هم لحظه ای از یادت مرا از دنیا بیخیال می کند!

هنوز هم هر چه دلم را فریب می دهم یادت ،به یکبار دنیایم را زیرورو می کند


هیس همه ساکت باز یاد او را کردم،چرا او یاد مرا نکرد

دنیا ساکت، همه غایبند، همه مرده اند

خدایا چه گونه پاسخ مرا می دهی > اگر نامحرمی دستش را بگیرددنیا بمیر،یارم مرا انتخاب نکرد

کات ،با خدا کار دارم