روزگاریست که پایین و بالاهایش چنان ناجوانمردانه است که از دقیقه بعد هم خبر نداریم! شاد یا گریان؟