و باز منو دغدغه هایی که رهایم نمی کند!


گاهی اوقات نمی دانم حتی ! باید از چه بنالم!

از خودم یا روزگار!

فقط دلم به این خوش است که خداوند رهایم نخواهد نمی کند!


دچار دایره ای شده ام که هر چه سعی می کنم از دایره اش خارخ شوم،دچار دایره ای بزرگتر می شوم