چشمانت را از ماه بگیر

دریا دارد خواب‌های آشفته می‌بیند.

محمد درودگری