بهترین ها رو تجربه کردم از زمانی که اونو فراموش کردم

---

مردانه که دلت بگیرد ، کدام زن میخواهدآرامت کند…؟

مردانه که بغض کنی، چه زنی توانایی آرام کردنت را دارد…؟

...

مرد که باشی حق این ها را نداری

...

مرد که باشی حق ات فقط در دل نگه داشتن است

...

مرد که باشی از دور نمایِ کوهی را داری , مغرور و غمگین و تنها